slide show
 
Pháp lệnh của Chủ tịch nước CHDCND Lào

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Hòa bình - Độc lập – Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng

Số: 73 – CHDCNDL

PHÁP LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO

V/v công bố Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài sửa đổi

-         Căn cứ Hiến pháp nước CHDCND Lào Chương VI, Điều 67, điểm 1 về công bố Pháp lệnh và Luật được Quốc hội thông qua.

-         Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội nước CHDCND Lào số 11/QH ngày 22 tháng 10 năm 2004 về thông qua Luật Khuyến kích đầu tư nước ngoài sửa đổi.

-         Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban Thường trực Quốc hội số 27/TVQH ngày 10 tháng 10 năm 2004.

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO

CÔNG BỐ PHÁP LỆNH

Điều 1: Công bố thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài sửa đổi

Điều 2: Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký

Viêng Chăn, ngày 15 tháng 10 năm 2004

CHỦ TỊCH NƯỚC

(Đã ký)

Khămtày XIPHANDON

 

Video

Hỗ trợ dịch thuật Việt Lào

Đối tác

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

  • Kết nối Việt Lào Tiếng Lào Học tiếng Lào Tổ chức sự kiện