slide show
 
Quyết định của Chủ nhiệm Ủy ban quản lý đầu tư hợp tác với nước ngoài và đầu tư trong nước về Quy chế xin cấp phép cho dự án đầu tư nước ngoài tại Lào--ký ngày 27/2/2002


CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Hòa bình-Độc lập-Dân chủ-Thống nhất-Thịnh vượng

*****

 

Ủy ban Kế hoach và Hợp tác

Ủy ban quản lý đầu tư hợp tác với nước ngoài và đầu tư trong nước

 

Số: 013/UBQLĐHT

Viêng chăn, ngày  27/02/ 2002

Quyết định

 

của Chủ nhiệm Ủy ban quản lý đầu tư hợp tác với nước ngoài và đầu tư trong nước về

Quy chế xem xét cấp phép cho dự án đầu tư nước ngoài tại CHDCND Lào.

 

- Căn cứ Luật Khuyến khích và Quản lý đầu tư của nước ngoài tại CHDCND Lào số 01/94, ban hành ngày 14/03/1994.

- Căn cứ Nghị quyết của kỳ họp Chính phủ ngày 01/02/2002.

- Để triển khai và cụ thể hóa Nghị định về việc tổ chức thực hiện Luật    Khuyến khích và Quản lý đầu tư của nước ngoài số 046/ TT ngày 23/03/2001 cho phù hợp với việc tổ chức của Ủy ban Quản lý đầu tư Hợp tác với nước ngoài và Đầu tư trong nước (UBQLĐHT).

 

CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HỢP TÁC

VỚI NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH

 

CHƯƠNG I

VIỆC XEM XÉT CẤP PHÉP CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Điều I: Việc hoàn thiện hồ xin đầu tư:

 

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại Lào phải hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư theo mẫu quy định của Cục Khuyến khích và Quản lý đầu tư trong nước và nước ngoài (dưới đây gọi tắt là CQLĐT). Mẫu đơn xin đầu tư, bản  hướng dẫn làm hồ sơ và các dữ liệu về việc đầu tư tại Lào, Nhà đầu tư được cung cấp miễn phí tại Phòng Khuyến khích đầu tư của CQLĐT.

 

Điều II: Hồ xin đầu tư gồm các tài liệu sau:

 

1/ Đơn xin đầu tư.

2/ Điều lệ hoạt động của Công ty.

3/ Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh).

4/ Luận chứng kinh tế-kỹ thuật hoặc kế hoạch tiến hành kinh doanh

5/ Giấy tờ chứng nhận pháp nhân và khả năng tài chính.

 

Điều III: Việc nộp hồ xin đầu tư:

 

Hồ sơ xin đầu tư nước ngoài được nộp cho Phòng Khuyến khích đầu tư, mà không phải nộp lệ phí. Khi xem xét hồ sơ xin đầu tư đã đầy đủ và hợp lệ, Phòng Khuyến khích đầu tư cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ trên cho Nhà đầu tư trong thời hạn không quá 3 ngày hành chính. Sau đó chuyển hồ sơ xin đầu tư cho Phòng nghiên cứu phân tích để tiến hành các bước tiếp theo.

 

Điều IV: Các bước xem xét cấp phép cho dự án đầu tư:

 

4.1/ Việc xem xét cấp phép đầu tư cho dự án trong hạng mục công trình khuyến khích đầu tư được ghi tại phụ lục 1đính kèm (hạng mục khuyến khích đầu tư nước ngoài)

a) Dự án có trị giá đầu tư từ 1 triệu US D trở xuống: CQLĐT trình Hội nghị của UBQLĐHT có thành phần các Ban ngành liên quan tham dự (tuỳ từng trường hợp) để xem xét cấp phép đầu tư hoặc từ chối trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ xin đầu tư.

b) Dự án nằm trong hạng mục công trình khuyến khích đầu tư có trị giá từ 1 triệu tới 5 triệu USD: CQLĐT gửi bản sao hồ sơ, xin ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan trong vòng 3 ngày hành chính. Việc nghiên cứu đóng góp ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan tuỳ theo vai trò nhiệm vụ, thẩm quyền phụ trách và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 20 ngày. Nếu không trả lời trong thời hạn quy định trên coi như Bộ ngành và địa phương có liên quan đã đồng ý. CQLĐT lấy ý kiến trực tiếp về chuyên môn của các Bộ ngành và địa phương liên quan làm cơ sở trình  hội nghị của UBQLĐHT để xem xét cấp phép hoặc từ chối trong thời gian không quá 20 ngày hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư.

c) Dự án nằm trong hạng mục công trình khuyến khích đầu tư có trị giá từ 5 triệu tới 10 triệu USD: CQLĐT gửi bản sao hồ sơ, xin ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan trong vòng 3 ngày hành chính. Việc nghiên cứu đóng góp ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan tuỳ theo vai trò nhiệm vụ, thẩm quyền phụ trách và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 20 ngày. Nếu không trả lời trong thời hạn quy định trên coi như Bộ ngành và địa phương có liên quan đã đồng ý. CQLĐT lấy ý kiến trực tiếp về nghiệp vụ của các Bộ ngành và địa phương liên quan làm cơ sở trình hội nghị của UBQLĐHT để xem xét cấp phép hoặc từ chối trong thời gian không quá 60 ngày hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư.

4.2/ Việc xem xét cấp phép đầu tư cho dự án nằm trong hạng mục công trình mở nhưng có điều kiện được ghi tại phụlục số 2 đính kèm (hạng mục công trình mở cho nước ngoài đầu tư nhưng có điều kiện):

CQLĐT gửi bản sao hồ sơ, xin ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan trong vòng 3 ngày hành chính. Việc nghiên cứu đóng góp ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan tuỳ theo vai trò nhiệm vụ, thẩm quyền phụ trách và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 20  ngày. Nếu không trả lời trong thời hạn quy định trên coi như Bộ ngành và địa phương có liên quan đã đồng ý. CQLĐT lấy ý kiến trực tiếp về chuyên môn  của các Bộ ngành và địa phương liên quan làm cơ sở trình hội nghị của UBQLĐHT để xem xét cấp phép hoặc từ chối trong thời gian không quá 60 ngày hành chính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư.

4.3/ Việc cấp phép đầu tư cho dự án có trị giá trên 10 triệu US D hoặc dự án có gắn với việc xin quyền chuyển nhượng của CHDCND Lào hoặc lợi ích gắn với tài nguyên thiên nhiên: CQLĐT gửi bản sao hồ sơ, xin ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan trong vòng 3 ngày hành chính. Việc nghiên cứu đóng góp ý kiến của các Bộ ngành và địa phương có liên quan tuỳ theo vai trò nhiệm vụ, thẩm quyền phụ trách và phải trả lời  bằng văn bản trong thời gian không quá 20 ngày. Nếu không trả lời trong thời hạn quy định trên coi như Bộ ngành và địa phương có liên quan đã đồng ý. Sau khi có ý kiến của các Bộ ngành có liên quan, CQLĐT trình hội nghị của UBQLĐHT để xem xét cấp phép về mặt nguyên tắc trong vòng 10 ngày hành chính. Nếu UBQLĐHT đồng ý về nguyên tắc sẽ trình lên Chính phủ xem xét trong thời gian không quá 30 ngày hành chính. Sau đó CQLĐT sẽ  thông báo cho Nhà đầu tư biết bằng văn bản trong thời gian 3 ngày hành chính và tổ chức thực hiện theo trình tự như sau:

- Dự án trong hạng mục công trình khuyến khích, UBQLĐHT cấp Giấy phép đầu tư theo trình tự quy định tại Điều VI của Quyết định này.

- Dự án có gắn với việc xin quyền chuyển nhượng của CHDCND   Lào hoặc lợi ích gắn với tài nguyên thiên nhiên: trong vòng 3 ngày, UBQLĐHT gửi giấy mời Nhà đầu tư tới để trao đổi bàn bạc và chuẩn bị lập hồ sơ thỏa thuận ban đầu như: dự thảo Hợp đồng hoặc Biên bản ghi nhớ mà không phải đặt tiền bảo lãnh. Tiếp theo CQLĐT phải trình hội nghị  của UBQLĐHT một lần nữa để xem xét thẩm định hồ sơ thoả thuận ban đầu nêu trên. Sau đó UBQLĐHT báo cáo lên Chính phủ để xin phép ký kết hồ sơ thoả thuận đó     làm cơ sở cho việc tiến hành các bước tiếp theo.

Riêng việc xem xét cấp phép cho các công trình điện lực, khoáng sản, thuê hoặc chuyển nhượng đất phải thực hiện theo Luật điện lực, Luật khoáng sản và Luật đất đai của CHDCND Lào.

 

Điều V: Việc cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

 

Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện tại CHDCND Lào phải trình hồ sơ xin thành lập Văn phòng đại diện cho CQLĐT xem xét theo quy chế và trả lời cho Nhà đầu tư trong vòng 15 ngày hành chính.

 

Điều VI: Việc cấp giấy phép đầu tư:

 

Việc cấp giấy phép đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

1/ Thông báo của Văn phòng Thủ tướng hoặc Biên bản của Hội nghị UBQLĐHT .

2/ Hồ sơ chứng nhận địa điểm của công trình đầu tư (hợp đồng thuê hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu).

3/ Hồ sơ xin đầu tư.

Sau khi nhận đủ hồ sơ trên, UBQLĐHT sẽ cấp giấy phép đầu tư trong vòng 5 ngày hành chín    h.

 

Điều VII: Việc giao giấy phép đầu tư:

 

Sau khi UBQLĐHT cấp giấy phép đầu tư, trong vòng 3 ngày hành  chính CQLĐT phải thông báo cho Nhà đầu tư biết bằng văn bản. Nếu sau 3   lần thông báo trong vòng 60 ngày, mà Nhà đầu tư không tới nhận giấy phép hoặc không có văn bản trả lời cho CQLĐT, UBQLĐHT coi giấy phép trên  không còn giá trị và tự huỷ giấy phép đầu tư đó.

CHƯƠNG II

VIỆC CẤP PHÉP BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ HOẶC THÀNH LẬP

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẦU TƯ TẠI CHDCND LÀO

 

Điều VIII: Điều kiện xem xét bổ sung ngành nghề hoặc thành lập Chi nhánh của Công ty đầu tư nước ngoài:

Hồ gồm:

1/ Đơn xin bổ sung ngành nghề hoặc xin thành lập Chi nhánh.

2/ Luận chứng kinh tế-kỹ thuật hoặc kế hoạch tiến hành kinh doanh.

3/ Bản sao Giấy phép đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế.

4/ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị hoặc Hội nghị Cổ đông.

5/ Giấy chứng nhận vốn chuyển đến CHDCND Lào.

6/ Ý kiến của địa phương có liên quan (trường hợp thành lập Chi nhánh).

 

8.1/ Trường hợp Công ty đề nghị bổ sung ngành nghề trong hạng mục công trình khuyến khích đầu tư có liên quan tới ngành nghề cũ đã được cấp phép, CQLĐT trình hội nghị của UBQLĐHT xem xét trong thời gian không quá 15 ngày hành chính.

8.2/ Trường hợp Công ty đề nghị bổ sung ngành nghề trong hạng mục công trình mở nhưng có điều kiện và có liên quan tới ngành nghề cũ đã được cấp phép, CQLĐT xin ý kiến các Bộ ngành có liên quan, các Bộ ngành có    liên quan phải gửi trả lời cho CQLĐT bằng văn bản trong thời gian không  quá 20 ngày hành chính, nếu trong thời gian trên mà không có trả lời thì coi như các Bộ ngành có liên quan đã đồng ý, CQLĐT trình hội nghị UBQLĐHT xem xét.

8.3/ Việc bổ sung ngành nghề của Công ty phải bổ sung vốn đăng ký phù hợp với kế hoạch kinh doanh của ngành nghề được bổ sung.

8.4/ Sau khi nhận được giấy phép đầu tư, Công ty phải đăng ký doanh nghiệp tại ngành có liên quan trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhận giấy phép.

 

Điều IX: Việc thành lập Chi nhánh của Công ty đầu tư nước ngoài đã  nhận giấy phép đầu tư tại CHDCND Lào:

 

Công ty có nhu cầu thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục hồ sơ theo quy định tại điều XIII nêu trên trình cho CQLĐT xem xét trong thời gian   không vượt quá 10 ngày. Riêng việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng sẽ thực hiện theo quy định của Ngân hàng.

 

CHƯƠNG III

VIỆC GIA HẠN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CHDCND LÀO

CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Điều X: Điều kiện cấp phép gia hạn Văn phòng đại diện của Công ty đầu  tư nước ngoài:

Hồ gồm:

1/ Đơn xin gia hạn Văn phòng đại diện.

2/ Giấy xác nhận của Công ty mẹ.

3/ Quyết định bổ nhiệm người đại diện (trường hợp có thay đổi).

4/ Báo cáo hoạt động thời gian qua và kế hoạch hoạt động của Văn phòng đại diện trong thời gian tiếp theo.

5/ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cũ.

6/ Bản sao Bản đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế.

Văn phòng đại diện có nhu cầu xin gia hạn phải làm đầy đủ thủ tục  hồ sơ  như nêu trên nộp cho CQLĐT trước thời gian hết hạn 30 ngày để xem xét theo quy chế và phải trả lời cho Nhà đầu tư trong thời gian không quá 15 ngày hành chính.

Sau khi nhận được giấy phép gia hạn Văn phòng đại diện của CQLĐT, Văn phòng đại diện trên phải làm đăng ký mới tại ngành có liên quan trong thời gian không quá 30 ngày.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Điều 11: Giao cho CQLĐT, Ban Thư ký UBQLĐHT và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện theo Quyết định này.

 

Điều 12: Quyết định về Quy chế cấp phép cho dự án công trình đầu tư nước ngoài tại CDCND Lào này có hiệu lực kể từngày ký trở đi. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

 

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH VÀ HỢP TÁC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HỢP TÁC

VỚI NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

(đã ký tên đóng dấu)

 

Thoongloun  Sisulith

 

 

Video

Hỗ trợ dịch thuật Việt Lào

Đối tác

No valid database connection Can't create/write to file '/tmp/#sql_13ef_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT * FROM vlcotranslate_banner WHERE showBanner=1 ORDER BY RAND() LIMIT 7

Kết nối Việt Lào Tiếng Lào Học tiếng Lào Tổ chức sự kiện